มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

       มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการจาก IEEE หรือเรียกเป็นทางการว่า IEEE 802 Local and Metropolitan Area Network Standard Committee โดยจะเน้นการคุณสมบัติในระดับของอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานจำนวนมากถูกกำหนดออกมาจากกลุ่มกรรมการกลุ่มนี้ และได้นำมาใช้กำหนดรูปแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายปัจจุบัน โดยมาตรฐานที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
 - IEEE 802.1 (Higher Layer LAN Protocols) เป็นมาตรฐานด้านโปรโตคอลบนเครือข่านท้องถิ่น (LAN)
 - IEEE 802.2 (Logical Link Control) เป็นมาตรฐานด้านฟังก์ชันและโปรโตคอล LLC บนเครือข่ายท้องถิ่น 
 - IEEE 802.3 เป็นมาตรฐานกำหนดการสื่อสารข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์แบบ Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect เรียกย่อๆ ว่า CSMA/CD คือการสื่อสารข้อมูลในระบบ อีเธอร์เน็ต (Ethernet) นั้นเอง ซึ่งในมาตรฐานดังกล่าวยังแบ่งเป็นมาตรฐานย่อยๆ อีก เช่น IEEE 802.3a หรือ มาตรฐาน 10 BASE 2
 - IEEE 802.3i หรือ มาตรฐาน 10 BASE T
 - IEEE 802.3u หรือ มาตรฐาน 100 BASE T
 - IEEE 802.3z หรือ มาตรฐาน 1000 BASE X
 - IEEE 802.3ab หรือ มาตรฐาน 10 BASE T
 - IEEE 802.4 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในแบบ Token Bus
 - IEEE 802.5 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมุลในแบบ Token Ring
 - IEEE 802.6 เป็นมาตรฐานกำหนดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายแบบ MAN
 - IEEE 802.7 เป็นมาตรฐานกำหนด Boardband ในการสื่อสารข้อมูล
 - IEEE 802.8 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลโดยใช้ Fiber Optic
 - IEEE 802.9 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลด้วยเสียงและข้อมูลบนสื่อส่งข้อมูลเดียวกัน เช่น การสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี ADSL
 - IEEE 802.10 เป็นการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลาอดภัยในระบบเครือข่าย
 - IEEE 802.11 มาตรฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายไร้สาร (Wireless LAN)
 - IEEE 802.12 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายความเร็วสูง
 - IEEE 802.14 เป็นการใช้มาตรฐานที่ใช้แทนมาตรฐาน                                                             
   - IEEE 802.13 ที่ถูกยกเลิกโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผ่ายสายเคเบิลทีวี